Page content

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EQUILIBRIO

 

Aanvang, duur en inhoud van overeenkomsten
Een overeenkomst (trainingsperiode, cursus, les-arrangement e.d.) komt tot stand op het moment dat door de klant een aanvraagmail of bevestigingsmail of het door de klant ondertekende inschrijfformulier, of de factuur met omschrijving inschrijfgeld door Equilibrio/Claudia Wolters (info@claudiawolters.nl/cswolters@hotmail.com) retour is ontvangen. Afspraakbevestigingen en/of overeenkomsten worden aangegaan voor een duur zoals in de (email)bevestiging/overeenkomst bepaald.
Prijs en prijswijziging
Equilibrio/Claudia Wolters hanteert prijzen die afhankelijk zijn van de diensten die de klant bij Equilibrio/Claudia Wolters wenst te betrekken. De prijs wordt bij het aangaan van de bevestiging/overeenkomst vastgesteld. Wijzigingen in het BTW-tarief vallen ten allen tijde ten laste van de klant.

Betaling:
Betaling vindt plaats in contanten tegen ontvangstbewijs dan wel door overmaking van het verschuldigde bedrag op een door Equilibrio/Claudia Wolters aangegeven rekeningnummer.
Equilibrio/Claudia Wolters behoudt zich het recht voor om de deelnemer toegang tot de activiteit te weigeren indien deze niet is overgegaan tot betaling bij de aanvang van de activiteit in kwestie.

Annulering door de klant:
Bij onverhoopte annulatie zullen annulatiekosten in rekening worden gebracht, als volgt bepaald:

  • Tot vier weken voor aanvang van de overeenkomst wordt 25% van het inschrijvingsbedrag in rekening gebracht als annulatiekost;
  • Tot twee weken voor aanvang van de overeenkomst wordt 50% van het inschrijvingsbedrag in rekening gebracht als annulatiekost;
  • Annulatie binnen twee weken voor aanvang van de overeenkomst brengt met zich mee dat het gehele inschrijvingsbedrag verschuldigd blijft. Het is wel mogelijk een vervangende deelnemer aan te melden, dit in overleg met Equilibrio/Claudia Wolters.

Annulering door Equilibrio/Claudia Wolters

Iedere overeenkomst die betrekking heeft op een groepsactiviteit, wordt door Equilibrio/Claudia Wolters aangegaan onder het voorbehoud van voldoende deelname en voldoende capaciteit. Zonder voldoende deelname, dan wel capaciteit behoudt Equilibrio/Claudia zich het recht voor om de groepsactiviteit te annuleren zonder tot betaling van enige vergoeding gehouden te zijn, behoudens de terugbetaling van het betaalde inschrijvingsbedrag.

Equilibrio/Claudia Wolters heeft het recht om – zonder tot betaling van enige vergoeding gehouden te zijn – een overeenkomst te annuleren ingeval van ziekte of overmacht.

Aansprakelijkheid gebruiker
Equilibrio/Claudia Wolters is niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade op haar terrein en evenmin voor schade ontstaan als gevolg van het gebruik van de door Equilibrio/Claudia Wolters aangeboden producten.
Equilibrio/Claudia Wolters is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van opzet of grove schuld van medewerkers en vrijwilligers van Equilibrio/Claudia Wolters.
Equilibrio/Claudia Wolters is slechts dan ten opzichte van de klant aansprakelijk voor schade indien aantoonbaar is dat deze schade is ontstaan door handelingen door of namens Paard en Academische Rijkunst, die in ernstige strijd zijn met de zorgvuldigheid die in het kader van de uitoefening van het bedrijf van Equilibrio/Claudia Wolters dient te worden betracht.
Equilibrio/Claudia Wolters is ten opzichte van de klant niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge van het niet in acht nemen door de klant van veiligheidsvoorschriften, dan wel het geen gehoor geven aan aanwijzingen in dat kader van of namens Equilibrio/Claudia Wolters.
Equilibrio/Claudia Wolters is niet aansprakelijk voor indirecte kosten en indirecte schade, op enerlei wijze verband houdende met de uitvoering van onderhavige overeenkomst.
De aansprakelijkheid van Equilibrio/Claudia Wolters is ten allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor Equilibrio/Claudia Wolters zich voor dergelijke schadeveroorzakende gebeurtenissen kan verzekeren en waarvoor daadwerkelijk dekking kan worden verleend.

Aansprakelijkheid klant en verzekering
De klant is jegens Equilibrio/Claudia Wolters aansprakelijk voor de schade die wordt veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf, zijn gezinsleden en zijn dieren. De klant dient al zijn roerende zaken, waaronder begrepen zijn paard, welke op het bedrijf van Equilibrio/Claudia Wolters verblijven, zelf te verzekeren tegen brand, diefstal en andere schade, evenals dient hij met betrekking tot zijn paard dat op het bedrijf van Equilibrio/Claudia Wolters verblijft, een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering te hebben gesloten en deze in stand te houden.

Accommodatie
Equilibrio/Claudia Wolters zorgt ervoor om tijdens de duur van de overeenkomst aan de klant accommodatie ter beschikking te stellen van gebruikelijke kwaliteit. Equilibrio/Claudia Wolters zorgt ervoor de daarbij gebruikelijk behorende diensten te verlenen dan wel de gebruikelijke faciliteiten daarbij te verschaffen. Paarden: Meegebrachte paarden dienen steeds te zijn ingeënt, ontwormt te zijn en vrij van besmettelijke ziektes. Van de inentingen dient vóór de komst van het betreffende dier een geldig paspoort/vaccinatiebewijs te worden overlegd.

Dierenarts
Indien een paard van een klant verzorging of behandeling door een dierenarts nodig heeft, dan gebeurt dit, na voorafgaand overleg met de klant, door de dierenarts van de klant. In situaties van nood is Equilibrio/Claudia Wolters steeds gemachtigd om de dierenarts van de klant in te schakelen. Is de genoemde dierenarts niet beschikbaar, dan is Equilibrio/Claudia Wolters steeds gemachtigd de hulp van de dierenarts van de stalhouderij in te roepen. Of er sprake is van een noodgeval, is uitsluitend ter beoordeling van Equilibrio/Claudia Wolters. De kosten van de veterinaire verzorging of behandeling zijn niet in prijs inbegrepen en worden afzonderlijk door Equilibrio/Claudia Wolters aan de klant doorberekend.

Trailers en overige (paarden-)vervoersmiddelen
Trailers en overige vervoersmiddelen worden uitsluitend gestald in overleg met Equilibrio/Claudia Wolters en op de plaats die Equilibrio/Claudia Wolterst daarvoor aanwijst. Het tijdelijk parkeren van personenauto’s, trailers en overige vervoersmiddelen geschiedt op de daartoe bestemde plaatsen op het bedrijf van Equilibrio/Claudia Wolters Alle trailers en overige vervoersmiddelen van de klant die op het bedrijf van Equilibrio/Claudia Wolters verblijven, staan daar voor rekening en risico van de klant. De klant dient zelf voor verzekering van deze zaken te zorgen alsmede voor passende beveiligingsmaatregelen, zoals een disselslot en dergelijke.

Klachten

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten schriftelijk, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Equilibrio/Claudia Wolters binnen 2 weken nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren. Het niet tijdig indienen van de klacht heeft tot gevolg dat de klant zijn rechten inzake verliest.

Veiligheidsmaatregelen
De klant dient steeds alle nodige veiligheidsmaatregelen te nemen om alle schade en mogelijk lichamelijk letsel (paardensport is een risicosport) te voorkomen. Bij deelname aan de activiteiten van Equilibrio/Claudia Wolters, dient de klant ten allen tijde stipt de veiligheidsinstructies van de instructeurs op te volgen.

Het dragen van een paardrijcap of veiligheidshelm is niet wettelijk verplicht maar wel verplicht in de lessen bij Equilibrio/Claudia Wolters.

Toepasselijk Recht
Deze overeenkomst en alle aanbiedingen, bestellingen, gevolgen of geschillen die eruit voortvloeien, alsook de geldigheid, uitlegging, uitvoering of beëindiging ervan, worden uitsluitend beheerst door het Nederlands Recht. De toepassing van enig ander recht wordt expliciet uitgesloten.

Bevoegde Rechtbank
Deze overeenkomst en alle aanbiedingen, bestellingen, gevolgen of geschillen die eruit voortvloeien, alsook de geldigheid, uitlegging, uitvoering of beëindiging ervan, behoort uitsluitend tot de bevoegdheid van de Nederlandse Rechtbanken, meerbepaald de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Limburg, afdeling Roermond. De bevoegdheid van enig ander gerecht wordt
expliciet uitgesloten.

Ongeldigheid van één dezer bepalingen
Indien enig deel of enige clausule van onderhavige Algemene Voorwaarden als ongeldig of onafdwingbaar zou worden beschouwd, zullen de overige delen of clausules ervan hierdoor niet worden aangetast en deze zullen geldig en afdwingbaar blijven alsof de ongeldige dan wel onafdwingbare clausules niet in de Algemene Voorwaarden zouden zijn opgenomen.

De overeenkomst waarbij deze Algemene Voorwaarden de bijlage vormen (zijnde één en ondeelbaar geheel) bevat alle gemaakte afspraken tussen partijen en vervangt alle voorgaande overeenkomsten en onderhandelingen.

Acceptatie van Algemene Voorwaarden
Deelname aan de activiteiten van Equilibrio/Claudia Wolters brengt steeds een aanvaarding van onderhavige Algemene Voorwaarden met zich mee.